بایگانی Uncategorized

مدل بلوغ فرایند کسب و کار BPMM

چند پرسش برای تشخیص بلوغ فرایند کسب و کار

عموما سازمان‌ها به صورت سالیانه خط مشی خود جهت ارتقا سطح بلوغ فرآیند کسب و کار خود را مشخص می‌کنند. برای این منظور، از یک BPMM (Business Process Maturity Model) استفاده می‌شود. در BPMM شایستگی‌هایی که سازمان در اجراهای فرآیند‌های مدیریت فرآیند کسب و کار (BPM) تحت شرایط مختلف دارد را مورد تحلیل قرار می‌دهد. به این ترتیب، بهترین شیوه‌های اجرایی شده توسط یک سازمان برای مدیریت فرآیندهای خود و هم‌چنین نقاط ضعف مشخص می‌شود. سازمان براساس این دانش حاصل شده نقشه راه را برای تقویت خود در طول اجرای طرح‌های بهبود فرآیند کسب و کار تسهیل می‌کند.

ادامه مطلب »