خدمات

مشاوره مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM)

هدف از مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM)، بهبود و افزایش بهره‌وری فرآیندهای یک کسب و کار است. فرآیندهای اثربخش شرط لازم برای تحقق اهداف سازمان و سودآوری کسب و کار است. BPM کمک می‌کند تا فرآیندهای سازمان‌ها به صورت بهینه طراحی،‌ اجرا و مدیریت شوند.

آموزش سازمانی مدیریت فرآیندهای کسب و کار

خدمات آموزش سازمانی ما باعث می‌شود، دانش لازم در حوزه مدیریت کسب و کار (BPM) به سازمان‌ها و کسب و کارها تزریق شود. این یعنی اینکه سازمان‌ و کسب و کار شما، اولین شرط برای بهبود و بهره‌وری فرآیندها، یعنی نیروهای متخصص را داشته باشند.

مستندسازی فرایندهای کسب و کار

مستندسازی فرایندهای کسب و کار روشی برای جمع‌آوری تمام اطلاعات لازم برای اجرای صحیح فرایندها در سازمان‌ها می‌باشد. مستندات فرایند اطلاعات لازم برای درک صحیحی از اهداف فرایند، نحوه اجرای آن و شاخص‌های اندازه‌گیری کیفیت فرایند، برای ذینفعان فراهم می‌سازد.